جوان سازی

روند پیری پوست در صورت

روند پیری پوست در صورت

برای تعریف جوان سازی (Rejuvenation) در انسان، ابتدا باید پیری (Aging) را در وی تعریف نمود.

پیری در انسان به مجموعۀ تغییراتی گفته می شود که با گذشت زمان در بدن انسان ایجاد می شوند و بدن وی را متفاوت از دوران جوانی آن می کنند.

با اینکه این تغییرات در تمامی بدن انسان یعنی در تمامی بافت ها، اندام ها و ارگان های داخلی و خارجی بدن وی ایجاد می شوند

اما دیگران فقط از طریق مشاهدۀ آن اندام ها و ارگان هایی از بدن انسان که در معرض دید قرار دارند از روند پیری وی مطلع می شوند و آن را درک می کنند.

بافتی از بدن انسان که پوشش خارجی بدن وی را تشکیل می دهد و به طور طبیعی در معرض دید قرار دارد، بافت پوست و نیز موی همراه آن می باشد.

افتادگی پوست صورت و ایجاد چین و چروک در آن

افتادگی پوست صورت و ایجاد چین و چروک در آن

ناحیه ای از بدن انسان نیز که در روابط روزمرۀ اجتماعی، به طور طبیعی و اجتناب ناپذیری بیش از همه در معرض دید دیگران قرار دارد،

ناحیۀ سر و صورت و پوست و موی ناحیۀ مذکور می باشد. در نتیجه، اگر فردی در ناحیۀ سر و صورت، نسبت به همسالان خود، پوست و موی پیرتری داشته باشد

غالباً از دید دیگران نسبت به همسالان خود پیرتر و مسن تر به نظر خواهد رسید و بر عکس اگر فردی در ناحیۀ مذکور، نسبت به همسالان خود، پوست و موی جوان تری داشته باشد

غالباً از دید دیگران نسبت به آنان جوان تر و کم سن و سال تر به نظر خواهد رسید.